Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu z siedzibą w Obornikach przy ul. Staszica 41A, 64-600 Oborniki, zarejestrowana w Polsce pod nr NIP:787-00-23-856, REGON: 630218518, adres poczty e-mail: cro@pwik-oborniki.pl adres strony internetowej: https://www.centrumrekreacjioborniki.pl/ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.centrumrekreacjioborniki.pl/ Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej Data publikacji strony internetowej: 12.10.2009r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2022r. Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/) oraz https://wave.webaim.org/report#/http://bip.pwik-oborniki.pl/index.php?id=91 z których wynika, że strona internetowa https://www.centrumrekreacjioborniki.pl/ nie spełnia w pełni wymagań ww. ustawy. Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • serwis może zawierć dokumenty PDF, które powstały w wyniku skanowania obrazów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie,
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności,
 • sporadycznie napotkamy ogłoszenia w formacie jpg,
 • pliki PDF, DOC, DOCX, XLS itp., redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Skróty klawiszowe Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Nie jest dostępna wersja dla osób słabowidzących. Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pomocą poczty e-mail: cro@pwik-oborniki.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) (61) 29 60 782.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Informacje na temat procedury odwoławczej Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna Opis dostępności wejścia do budynków i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku - Centrum Rekreacji w Obornikach - prowadzi główne wejście znajdujące się przy ul. Czarnkowskiej 84, 64 600 Oborniki. Wejście do budynku znajduje się na wysokości poziomu ulicy, pomieszczenia obsługi klientów zlokalizowane jest na poziomie -1 oraz na 1 piętrze. Wejście jest ogólnodostępne, budynek jest wyposażony w platformę schodową. Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne nie stanowi ograniczeń architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo – nie ma schodów, stopni wejściowych, brak pasów ostrzegawczych. Drzwi wejściowe mają standardową szerokość futryny ok. 90 cm. szerokości, klamki umieszczone są na standardowej wysokości ok. 113 cm. wysokości od posadzki, kształt klamki tradycyjny – podłużny ukierunkowany w lewą stronę, brak kontrastu klamki, brak informacji głosowej, przy drzwiach głównych umieszczono dzwonek. Drzwi nie są oznaczone cyframi arabskimi ani uwypuklonym opisem. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. Dojście do poszczególnych pomieszczeń na parterze budynku jest częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych, budynek jest wyposażony w platformę schodową, hol jest szeroki, futryny drzwi wejściowych do pomieszczeń - szerokie. Nie ma wykazu informacji w zakresie poruszania się po budynku. Na poziomie - 1 znajduje się toaleta która nie jest dostosowana dla niepełnosprawnych ruchowo petentów. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a na terenie obiektu. Pomieszczenia nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Wejście do budynku znajduje się na wysokości poziomu ulicy, pomieszczenia obsługi klientów zlokalizowane jest na poziomie -1 oraz na 1 piętrze. Wejście jest ogólnodostępne, budynek jest wyposażony w platformę schodową. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed głównym wejściem do budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w liczbie – 5 miejsc. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. PWiK w Obornikach Sp. z o.o. może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie PWiK w Obornikach Sp. z o.o. o takiej potrzebie, co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty. Świadczenie może być odpłatne. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania. Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą faksu, e-maila, przy pomocy osoby trzeciej, ze wskazaniem metody komunikowania się. Po dokonaniu zgłoszenia, uzgodniony zostanie ze zgłaszającym, dogodny termin realizacji świadczenia. Pracownik komórki merytorycznej, po uzgodnieniu terminu z osobom posługującą się językiem migowym, zawiadamia zgłaszającego o terminie i sposobie załatwienia sprawy. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji pomocy. Informacje dodatkowe

 • nie ma bezpośredniej możliwość korzystania z tłumacza migowego,
 • na stronie nie ma możliwości powiększania liter,
 • występują podświetlane linki,
 • mapa strony znajduje się po lewej stronie,
 • mapę strony w postaci zakładek, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach,
 • strona nie posiada możliwość uruchomienia podwyższonego kontrastu (tzw. wersja dla słabowidzących).
 • CRO nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.