Realna szansa na kolejne środki z Unii Europejskiej

Burmistrz Obornik Tomasz Szrama wraz z Sekretarzem gminy Krzysztofem Nowackim oraz Prezesem PWiK w Obornikach Tomaszem Augustynem czynią intensywne starania aby pozyskać środki z Funduszu Spójności na realizację kolejnych zadań z zakresu ochrony środowiska. W ramach planowanego do złożenia wniosku od dofinansowanie jest m.in.:

1.     Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oborniki ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną.

2.     Budowa kolektora tłocznego i tłoczni ścieków - odcinek od oczyszczalni w m. Objezierze do SR1 wraz z przebudową
i likwidacją elementów oczyszczalni.

3.     Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Uścikowo (obszar objęty aglomeracją).

 

Realizacja w/w zadań spowoduje wyposażenie aglomeracji Oborniki w sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości prawie 11 km. W ramach inwestycji podłączonych do nowo wybudowanej infrastruktury technicznej zostanie około 250 mieszkańców wsi Uścikowo i miasta Obornik oraz kilkanaście przedsiębiorstw. Budowa rurociągu tłocznego i wyłączenie wyeksploatowanej oczyszczalni w Objezierzu pozwoli na efektywne oczyszczanie ścieków w nowoczesnej i rozbudowanej w latach 2010-2012 oczyszczalni ścieków w Obornikach. Takie działania wpłyną pozytywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych jak również poprawią komfort życia mieszkańców naszej  Gminy.

 

Opublikowano: 30.08.2018r.