INFORMACJA O PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny przy danych zbieranych na podstawie art. 13 RORO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.

(PWIK w Obornikach Sp. z o.o.)

z siedzibą w Obornikach przy ul. Staszica 41A, 64-600 Oborniki

W PWIK w Obornikach Sp. z o. o. został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pan Krzysztof Pukaczewski, reprezentujący CKU „MERCURY”

z siedzibą w Wągrowcu, ul. Mickiewicza 13a/4, 62-100 Wągrowiec;

e-mail pukaczewski@hotmail.com, tel. 606 387 413,

jest to osoba z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych

z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz skorzystaniem z przysługujących Państwu praw w tych kwestiach.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO .

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe podane w celach:

1. zbierania danych potrzebnych do wystawienia faktury;

2. zakupu karnetu i korzystania z niego, będą przetwarzane przez okres 3 lat / do czasu zakończenia korzystania z karnetu;

3. uczestnictwa w zajęciach sekcyjnych organizowanych przez CRO Oborniki;

4. uczestnictwa w zorganizowanych turniejach i konkursach;

5. wynajmie sali konferencyjno – bankietowej, bowlingu, bilardu;

6. organizowaniu urodzinek w CRO Oborniki;

7. wprowadzanie danych do bazy adresowej, by zapewnić możliwość sprawnej komunikacji – przetwarzane będą przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu;

8. realizacji działań promocyjnych – przetwarzane będą przez czas trwania umowy;

9. obsługi zgłoszonej skargi, reklamacji, wniosku bądź pochwały – przetwarzane będą przez okres 5 lat od ostatniego zakończonego zgłoszenia;

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PWIK w Obornikach

Sp. z o. o.: przysługują Pani/Panu  następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do wystawienia faktury, korzystania z kart Benefis Systems, zakupu korzystania i blokowania karnetu, na wypadek jego utraty.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Opublikowano: 29.05.2018r.